Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

Pozvánka – Uzovce

MAS Sabinovsko Pozývame Vás na "5. ročník Uzovského guľáša", ktorý sa uskutoční dňa 11. 8 2018 v obci Uzovce. Výťažok z tomboly, ako aj zisk, pôjde na dofinancovanie výstavby Materskej škôlky v Uzovciach.


Podpora MAS v animáciách územia

MAS Sabinovsko

Nášmu občianskemu združeniu bolo v týchto dňoch doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na animácie MAS. Realizácia projektu v súlade s podopatrením 19.4 PRV SR 2014-2020 predstavuje podporu animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.

Informáciu o  finančnej podpore projektu z fondov EÚ nájdete v sekcii REALIZOVANÉ PROJEKTY


Všetky aktuality »

Stratégia MAS

Vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja CLLD Občianskeho združenia MAS Sabinovsko, o.z. s názvom Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia – to je Sabinovsko“ definovala víziu MAS nasledovne:

"Občianske združenie MAS Sabinovsko vytvorí pre obyvateľov územia atraktívne prostredie pre prácu, bývanie, život a zmysluplné využívanie voľného času. Územie MAS Sabinovsko bude mať vybudovanú komplexnú infraštruktúru a bude atraktívnym miestom pre oddych a relax".

Strategickým cieľom Stratégie je „Skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné i kultúrne bohatstvo na území MAS Sabinovsko“.

V rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja sú navrhnuté nasledujúce opatrenia vyplývajúce z potrieb územia, na základe ktorých sa budú dané priority a špecifické ciele napĺňať:

 • Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
 • Podpora inovatívnych mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
 • Podpora poľnohospodárskych podnikov
 • Podpora spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov
 • Podpora zlepšenia hospodárskeho výkonu lesného hospodárstva
 • Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom
 • Podpora vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania malej infraštruktúry
 • Podpora miestnych základných služieb vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Podpora rozvoja základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel
 • Podpora sociálnych a komunitných služieb
 • Chod MAS
 • Animácia MAS