Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Občianske združenia MAS Sabinovsko vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Ekonomický manažér MAS. Informácie a potrebné podklady nájdete v prílohách.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania MAS (PDF)
Príloha 1 - Informácia a súhlas ku ochrane osobných údajov (PDF)

Stratégia MAS

Vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja CLLD Občianskeho združenia MAS Sabinovsko, o.z. s názvom Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia – to je Sabinovsko“ definovala víziu MAS nasledovne:

"Občianske združenie MAS Sabinovsko vytvorí pre obyvateľov územia atraktívne prostredie pre prácu, bývanie, život a zmysluplné využívanie voľného času. Územie MAS Sabinovsko bude mať vybudovanú komplexnú infraštruktúru a bude atraktívnym miestom pre oddych a relax".

Strategickým cieľom Stratégie je „Skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné i kultúrne bohatstvo na území MAS Sabinovsko“.

V rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja sú navrhnuté nasledujúce opatrenia vyplývajúce z potrieb územia, na základe ktorých sa budú dané priority a špecifické ciele napĺňať:

 • Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
 • Podpora inovatívnych mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
 • Podpora poľnohospodárskych podnikov
 • Podpora spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov
 • Podpora zlepšenia hospodárskeho výkonu lesného hospodárstva
 • Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom
 • Podpora vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania malej infraštruktúry
 • Podpora miestnych základných služieb vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Podpora rozvoja základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel
 • Podpora sociálnych a komunitných služieb
 • Chod MAS
 • Animácia MAS