Čo je MAS

Obce nášho združenia už majú viaceré skúsenosti zo vzájomnej spolupráce. Počiatkom terajšej formácie bolo združenie „Mikroregión Čergov“, ktoré nepriamo začalo písať históriu dnešnej MAS. Tento mikroregión vznikol v roku 2004 ako zoskupenie 41 subjektov, z toho 15 tvorili mestá a obce a ostatní členovia boli zo súkromnej sféry. Počas svojej existencie členovia vtedajšieho mikroregiónu konštatovali potrebu integrovaného prístupu v rámci rozvoja územia. Práve v období, keď sa na Slovensku objavili pozitívne skúsenosti s prístupom LEADER zo zahraničia a vytváraním MAS sa koncom roka 2007 v Drienici uskutočnilo Valné zhromaždenie členov mikroregiónu, ktorí odporúčali založiť nové občianske združenie v rámci programu LEADER – miestnu akčnú skupinu.

Vznik a vytvorenie MAS bolo reakciou reflektujúcou dlhodobé sondovanie potrieb a záujmov zástupcov súkromného a verejného sektora v sledovanom území. Po viacerých prípravných stretnutiach na rôznych úrovniach v období rokov 2008 – 2013 sa dňa 23. októbra 2013 uskutočnilo zhromaždenie potenciálnych subjektov združenia, ktorí teritoriálne spadali do vytypovaného územia siedmich obcí – Sabinov, Drienica Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany a Šarišské Sokolovce. Obecné zastupiteľstvá všetkých uvedených obcí schválili členstvo v združení a delegovali svojich štatutárov, prípravný výbor následne schválil Stanovy OZ. Dňa 15. novembra 2013 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované Občianske združenie MAS Sabinovsko. Od prvotných organizačných krokov bol na rokovaniach zastúpený aj neverejný sektor, ktorý bol neskôr rozdelený na podnikateľský a občiansky. V období do marca 2014 si budúci členovia podali prihlášky a boli prijatí za riadnych členov združenia. Činnosť združenia bola oficiálne zahájená ustanovujúcim valným zhromaždením tohto verejno-súkromného partnerstva, ktoré sa konalo za prítomnosti všetkých zakladajúcich členov dňa 31. marca 2014.

VZ na svojom stretnutí odsúhlasilo zámer vypracovania Stratégie miestneho rozvoja (ISRÚ), kde si do cieľového roku 2020 stanovilo nasledujúce priority:

  1. Rozvoj malého a stredného podnikania vrátane vytvárania pracovných miest
  2. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva
  3. Rozvoj cestovného ruchu

Neskôr, po schválení PRV SR 2014 – 2020 a zmene výberových kritérií pre MAS, bolo v roku 2015 rozšírené územie MAS o obce Hubošovce, Uzovce, Bodovce, Ratvaj, Jakovany, Ľutina a Olejníkov, takže ho aktuálne tvorí 14 obcí vrátane podnikateľského a občianskeho sektora.

V júli 2015 podala naša MAS Žiadosť o poskytnutie NFP na Prípravnú podporu MAS a následne bola vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade s platnými metodickými pokynmi. Valné zhromaždenie konané dňa 8. 12. 2015 schválilo vypracovanú Stratégiu združenia, následne MAS predložila Projektový zámer v podopatrení 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoj vedeného komunitou na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zároveň MAS schválila aj zmenu Stanov združenia v súlade s aktuálnym znením Systému riadenia CLLD.

Vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou našej MAS pozostáva z troch priorít:

Priorita 1. Rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárstva a lesníctva Priorita 2. Zvyšovanie kvality života Priorita 3. Efektívna činnosť MAS

Základné údaje MAS

  • občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra dňa 15. 11. 2013 s oficiálnym názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.“
  • administratívne zaradenie: Prešovský kraj, okres Sabinov
  • celistvé územie MAS: Sabinov, Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Jakovany, Ľutina a Olejníkov
  • rozloha územia: 163,25 km2
  • počet obyvateľov MAS: 22 596
  • hustota osídlenia MAS Sabinovsko, o. z. – 133,57 obyvateľov/km2
  • forma združenia – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov