Odkazy

PPA
http://www.apa.sk/
– Pôdohospodárska platobná agentúra – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

NSRR SR
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/
Národný strategický referenčný rámec – Programové obdobie 2014 - 2020

NSRR SR
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
Partnerská dohoda Slovenskej republiky