Stratégia MAS

Vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja CLLD Občianskeho združenia MAS Sabinovsko, o.z. s názvom Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia – to je Sabinovsko“ definovala víziu MAS nasledovne:

"Občianske združenie MAS Sabinovsko vytvorí pre obyvateľov územia atraktívne prostredie pre prácu, bývanie, život a zmysluplné využívanie voľného času. Územie MAS Sabinovsko bude mať vybudovanú komplexnú infraštruktúru a bude atraktívnym miestom pre oddych a relax".

Strategickým cieľom Stratégie je „Skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné i kultúrne bohatstvo na území MAS Sabinovsko“.

V rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja sú navrhnuté nasledujúce opatrenia vyplývajúce z potrieb územia, na základe ktorých sa budú dané priority a špecifické ciele napĺňať:

 • Podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
 • Podpora inovatívnych mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
 • Podpora poľnohospodárskych podnikov
 • Podpora spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov
 • Podpora zlepšenia hospodárskeho výkonu lesného hospodárstva
 • Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom
 • Podpora vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania malej infraštruktúry
 • Podpora miestnych základných služieb vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Podpora rozvoja základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel
 • Podpora sociálnych a komunitných služieb
 • Chod MAS
 • Animácia MAS