Sabinov
Sabinov
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany
Ražňany
Ražňany
Jakubovany
Jakubovany
Červená Voda
Červená Voda
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce
Drienica
Drienica
Bodovce
Bodovce
Uzovce
Uzovce
Ratvaj
Ratvaj
Hubošovce
Hubošovce
Jakovany
Jakovany
Ľutina
Ľutina
Olejníkov
Olejníkov

Aktuality

Pozvánka – Uzovce

MAS Sabinovsko Pozývame Vás na "5. ročník Uzovského guľáša", ktorý sa uskutoční dňa 11. 8 2018 v obci Uzovce. Výťažok z tomboly, ako aj zisk, pôjde na dofinancovanie výstavby Materskej škôlky v Uzovciach.


Podpora MAS v animáciách územia

MAS Sabinovsko

Nášmu občianskemu združeniu bolo v týchto dňoch doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na animácie MAS. Realizácia projektu v súlade s podopatrením 19.4 PRV SR 2014-2020 predstavuje podporu animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.

Informáciu o  finančnej podpore projektu z fondov EÚ nájdete v sekcii REALIZOVANÉ PROJEKTY


Všetky aktuality »

Udelenie štatútu MAS Sabinovsko, o. z.

  • Aktuality
  • Udelenie štatútu MAS Sabinovsko, o. z.

Občianskemu združeniu MAS Sabinovsko, o. z. bolo dňa 21.11.2017 doručené Rozhodnutieo schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Týmto aktom sa zavŕšilo niekoľkoročné úsilie o získanie finančných prostriedkov pre rozvoj regiónu prostredníctvom miestnej akčnej skupiny. Na základe spracovanej a schválenej stratégie CLLD bolo pre rozvoj malého a stredného podnikania a rozvoj vidieckych obcí a mesta na území MAS schválených 1 852 691 EUR.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou je multifondová, tzn. bude financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Po udelení štatútu MAS zriadila svoju kanceláriu na adrese Hollého 30, 083 01 Sabinov a menovala manažéra MAS. Aktuálne prebieha príprava na vyhlasovanie výziev na predkladanie Žiadostí o NFP.

Víziouschválenej stratégie je vytvoriť pre obyvateľov územia atraktívne prostredie pre prácu, bývanie, život a zmysluplné využívanie voľného času. Územie MAS Sabinovsko bude mať vybudovanú komplexnú infraštruktúru a bude atraktívnym miestom pre oddych a relax.

MAS si stanovila svoj strategický cieľ- skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné i kultúrne bohatstvo na území MAS Sabinovsko.

 

Stratégia rozvoja územia pozostáva z 3 priorít:

-          rozvoj malého a stredného podnikania a poľnohospodárstva

-          zvyšovanie kvality života

-          efektívna činnosť MAS

 

V rámci implementácie stratégie MAS plánuje vyhlásiť výzvy pre verejný aj neverejný sektor v nasledujúcich opatreniach:

 

ü  Podpora mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev

ü  Podpora spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov

ü  Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom

ü  Podpora vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania malej infraštruktúry

ü  Podpora miestnych základných služieb vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry

ü  Podpora rozvoja základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídel

ü  Podpora regionálnych sociálnych a komunitných služieb