Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: OBEC JAROVNICE
Sídlo: Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Štatutárny zástupca: Florián Giňa, starosta obce

Tel. č.: 051 / 459 42 06
Fax: 051 / 489 19 70
E-mail: jarovnice@jarovnice.sk

Obec Jarovnice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Dátum Názov Popis Dokument