MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásená ďalšia výzva v podopatrení 7.2 PRV pre obce (základná infraštruktúra)

  • 22.05.2024 10:52
  • čítaný: 329x

  Dňa 22. 5. 2024 vyhlasuje MAS Sabinovsko, o.z. výzvu v podopatrení 7.2 PRV - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.


  V rámci výzvy môžu obce resp. mesto žiadať o finančnú podporu napr. na:

  - miestne komunikácie,

  - lávky, mosty,

  - chodníky a záchytné parkoviská,

  - autobusové zastávky,

  - verejné priestranstvá, parky a pod.  ŽoNFP je možné predkladať v termíne 22. 5. - 20. 6. 2024. 
  Alokácia na výzvu je vo výške 160 510,17 EUR.

  Výzvu spolu s prílohami nájdete na  https://massabinovsko.sk/oznam/44