Výzvy PRV (archív)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/3 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 3. 2024 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 105 000 EUR.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/4.2/3 [ ZIP 6.14M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 29. 9. 2023 Výzvu MAS_087/7.4/7 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 29.9.2023 - 28.11.2023 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/7 podopatrenie 7.4 [ ZIP 4.35M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 31. 8. 2023 Výzvu MAS_087/7.2/7 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 31.8.2023 - 30.10.2023 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu źiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.2/7 podopatrenie 7.2 PRV s prílohami [ ZIP 4.35M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 14. 9. 2023 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva a je prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve je možné nájsť aj na webovej stránke systému ITMS


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.5/1 [ PDF 720.61K]
Výzva MAS_087/7.5/1 - prílohy [ ZIP 4.08M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 4. 2022 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS/087/7.2/6 [ ZIP 6.00M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/6.4/2 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 25. 11. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP. Nájdete ju aj v systéme ITMS:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e7f3bab2-1f0a-42bd-b9d5-fb95194f1b93


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_6.4_2 s prílohami [ ZIP 7.70M]

Výzvy IROP (archív)

Informácia o aktualizácia výzvy č.1

Dňa 18.7.2023 bola aktualizovaná výzva IROP-CLLD-X371-512-003.

Aktualizovaná výzva je priložená vo formáte SZ (sledovanie zmien) a BSZ (bez sledovania zmien).

Uzávierka 11. hodnotiaceho kola je 25. 9. 2023, následne každý mesiac ku 25. dňu v mesiaci až do vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že vzhľadom na končiace programové obdobie IROP aktuálne  nastáva vysoké riziko nezrealizovania projektu v stanovenom termíne do konca roka 2023.MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 -  Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry v rámci IROP. 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 7. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  15. 10. 2021, 2. kolo 14. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 15. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr, viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54


 MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. roveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 10.hodnotiaceho kola je cca 190 000 EUR.
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-003 v aktivite B1 z nasledovného dôvodu:

-       právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 (BSZ) [ RAR 2.96M]
Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 (SZ) [ RAR 3.39M]
Výzva IROP-CLLD-X371-512-003_Sabinovsko B1 [ ZIP 2.92M]

Aktualizovali sme výzvu v aktivite B3. Aktualizácia je platná od 26. 5. 2023.

Aktualizácia výzvy č. 1 je priložená vo verzii sledovania zmien (SZ) a bez sledovania zmien (BSZ).


MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu B3:

Nákup vozidiel spoločnej dopravy osô

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo 5. 11. 2021, 2. kolo 4. 2. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 5. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.Výzva je otvorená. 9. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 5. 11. 2023  (následne každý tretí mesiac ku 5. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 4.hodnotiaceho kola je 30 000,00 EUR.


  

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-005 v aktivite B3 z nasledovného dôvodu:

-       právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 B3 BSZ [ ZIP 728.39K]
aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 B3 SZ [ ZIP 826.62K]
Výzva IROP-CLLD-X371-512-005 Sabinovsko B3 [ ZIP 3.63M]

VÝZVA ZRUŠENÁ 20. 1. 2023
MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu C2:

Terénne a ambulantné služby

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  29. 10. 2021, 2. kolo 28. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 29. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 4. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 29. 7. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 29. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr - viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS Sabinovsko oznamuje žiadateľom, že ku dňu 15. 6. 2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby.


Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) v aktivite C2 Terénne a ambulantné služby.  Od vyhlásenia výzvy dňa 14. 7. 2021 nebola v tejto aktivite predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na  aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-004 [ ZIP 3.66M]


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu C1 - Komunitné sociálne služby v rámci IROP


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrachFond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 19. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54 

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. 14. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. 9. 2023 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.

 

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-002 v aktivite C1 z nasledovného dôvodu:

-       právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 30. 6. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a to dňom 30. 6. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
Vyzva_IROP-CLLD-X371-512-002_Sabinovsko-C1 [ ZIP 2.93M]