Vyhlásenie novej výzvy v podopatrení 7.4 PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z vyhlasuje Výzvu s kódom MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je vyhlásená iba pre oblasť Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 30. 7. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 s prílohami
[ formát: ZIP veľkosť: 9.29MB ]