Výzva IROP-CLLD-X371-512-004 (Terénne a ambulantné služby, aktivita C2)

VÝZVA ZRUŠENÁ 20. 1. 2023
MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu C2:

Terénne a ambulantné služby

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  29. 10. 2021, 2. kolo 28. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 29. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 4. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 29. 7. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 29. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr - viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS Sabinovsko oznamuje žiadateľom, že ku dňu 15. 6. 2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby.


Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) v aktivite C2 Terénne a ambulantné služby.  Od vyhlásenia výzvy dňa 14. 7. 2021 nebola v tejto aktivite predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na  aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-004
[ formát: ZIP veľkosť: 3.66MB ]